Förändra pedagogiken. Seminarium skola 2.0: Digitala verktyg för lärandet.


Malmö Arena den 2:e februari 2012 kl 08:30-12:00.

Möt eleverna på deras egen arena.

Facebook, MSN, Dayviews, MySpaces, YouTube, Flickr, Google, ja de sociala nätverken är många där våra ungdomar spenderar sin fritid. Hur många av dessa finns du med på? Använder du dem i undervisningen? Hur möter du eleverna i skolan?

Barn och ungdomars sociala umgänge har förändrats markant under de senaste åren. Enligt en undersökning 2009 av statens medieråd om medievanorna bland barn och ungdomar konstaterar man att dessa håller på att förändras. Fortfarande är TV den dominerande medieformen, men Internet användandet ökar markant och omfattar nästan alla 9-16 åringar. 95 % av barnen mellan 9-12 år använder Internet på fritiden och 98 % av ungdomarna mellan 12-16 år. ”De vanligaste aktiviteterna bland 9–12-åringar är att spela spel (80 %), titta på filmklipp (70 %) och chatta (46 %). Unga mellan 12 och 16 år tittar på filmklipp (75 %), chattar (70 %) och umgås på sociala sajter (68 %). ” Läs hela artikeln  här:  http://bit.ly/qk3wiX

Mot bakgrund av detta förstår man att sättet att mötas i skolan måste förändras. Skolan måste skapa ett socialt nätverk i utbildningen så att elevernas skola mer liknar deras fritid. Inte så att fritidsintressena tar över, utan utbildningen vävs in i ett nät som eleverna känner igen  och kunskapen blir mer intressant eftersom den paketeras på ett smakfullare sätt. För att detta ska ske, så måste nya digitala verktyg användas och lär-miljöerna mer efterlikna de sociala sajter barnen och ungdomarna använder på fritiden. Detta innebär inte att man måste använda facebook eller Google+ som plattform. Men plattformen man använder ska innehålla de sociala nätverksfunktioner som ungdomarna känner igen.

Förändra pedagogiken när ni börjar använda de digitala verktygen i era lektioner och bygg sociala nätverk i skolan som främjar kunskapsuppbyggandet och måluppfyllelsen så får vi ”världens bästa skola”.

Kom till Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2 den 2:e februari 2012 så får ni reda på HUR. Se program nedan.

Agenda.
08:30 Registrering och kaffe.
09:00 Inledning och presentation
09:15 Skolbiblioteket: En kunskapskanal i den digitala skolan.
10:00 Paus
10:15 Skolportalen. Skolan som en dynamisk lär upplevelse. Skapa ett socialt nätverk där skolledning, lärare och elever samverkar i lärprocesserna.
11:15 Paus
11:30 Surfplattor, ultrabärbara och andra digitala verktyg.
12:00 Avslutning.

Anmäl er här:    http://elevpc.promit.se/seminarium-skolportalen

Våga ta steget in i det nya.


Varför vågar skolorna inte prova något nytt? Skolan är inne i en stor förändring med ny skollag, nya läroplaner och nya digitala verktyg. Det kan kännas svårt att ta till sig allt det här nya , men samtidigt är detta en process som skolan måste genomgå. Mitt i denna process kan det kännas tufft att tänka på ny pedagogik baserad på den digitala verklighet vi lever i, men detta är också ett måste för att modernisera skolan och bygga den för framtiden. Idag har skolan digitala program för de administrativa åtgärderna, typ elevregistrering, frånvaro, schema samt lärplattformar som idag mest används som intranät och i någon mån innehåller meddelande till vårdnadshavare. Lärare och elever upplever ofta dessa som ganska trista och o flexibla.

För att råda bot på den o flexibilitet lärplattformen upplevs ha, letar de mest kreativa lärarna efter nya sätt att arbeta. Med andra Internet baserade gratis verktyg som Google apps, bloggar, wikis och hemsides program som Google sites kommer de en bit, men problemet med detta är att den digitala miljön kan kännas splittrad och läraren har inte samma kontroll på vad eleverna gör och eleverna får det svårare att hålla isär det som är privat och skola. Genom att använda en lösning som innehåller alla de funktioner som beskrivits ovan, får skolan kontroll på lärandet och eleverna har lättare att skilja på skolan och det privata.

Finns det då någon sådan lösning på marknaden? Ja, det finns det. Skolportalen är en sådan lösning. Den innehåller alla funktioner som den nya moderna skolan behöver för lärandet. Bloggar som lärare och elever kan skriva, wikis som kan byggas upp som kunskapsdatabaser, forum där diskussioner kring lärandet och ämnen kan pågå, lärare och elever kan bygga egna hemsidor och massor av andra funktioner. Det är även så att alla de bloggar, hemsidor och wikis som redan har skapats i wordpress, blogger, Google sites och wikispaces kan placeras som egna delar av portalen, så när man loggar in i portalen finns allt som man gjort samlat på ett ställe.

Men det krävs mer än bara bra programvaror för att förverkliga en bra skola där alla elever når sitt mål. Med progressiv fortbildning och ett bra ledarskap ger man pedagogerna nya möjligheter till att förändra sättet att förmedla kunskap. Detta i kombination med nya digitala verktyg, programvaror som skolportalen och en ökad digital kompetens ger skolan bättre förutsättningar att skapa ”världens bästa skola”.

Välkommen till skola 2.0. Våga ta steget och titta på framtidens verktyg, boka en demo och glänta på dörren till framtidens digitala pedagogik! Ta kontakt med Skol IT Skåne. Vi har  utbildningarna som leder in i skola 2.0. Den digitala skolan.

Den personliga lärmiljön!


Personal Learning Environment (PLE) #skolan #tankom #entillen kommer att få en större betydelse nu när utbildningen blir mer digital. Med community tänk och användning av sociala nätverk skapas nya processer som vidareutvecklar lärandet. Problemet idag är att den digitala lärmiljön blir splittrad då informationen finns på många olika platser och i olika format.

Genom att själv skapa sig en personlig lärmiljö i en portal eller på någon plats på Internet, samlar eleven ihop sina digitala informationskällor på ett och samma ställe. Kan han/hon dessutom dela med sig och/eller få informationen från andra, ökar effektiviteten i lärandet. Det gör också att fler kan återanvända informationen vid ett senare tillfälle om man tillsammans har samlat den  i tex en community. På det här viset skapas en kunskapsbank för framtiden.

På http://plesurvey.pbworks.com/w/page/4818467/FrontPage kan du läsa mer om PLE. På Wikipedia definieras PLE så här:  http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment.

Ofta jämför man LMS med PLE vilket visas i det här dokumentet från Lunds Universitet.  http://bit.ly/ifYHdM

Jonas Hällebrand har också reflekterat över PLE på sin blogg: http://ikt-pedagog.blogspot.com/2010/03/personal-learning-environments-ple.html

Personligen tycker jag att det vore skönt att kunna samla ihop all den information man själv har skapat digitalt på ett och samma ställe, kanske inte fysiskt utan virtuellt och därifrån sköta uppdateringen av informationen i bloggar, wikis, youtube och twitter. Här har jag gjort ett exempel på hur detta kan se ut:  http://elevpc.promit.se/web/gernil/home