I Norge är IKT en naturlig del av undervisningen.


IKTkunskap är en av nyckelkompetenserna i Norsk skola precis som att kunna läsa, skriva, räkna och tala. Varför är det inte så i Sverige, varför utbildar inte vi våra lärare och elever i IKT?? se video: http://player.vimeo.com/video/17193401 eller http://player.vimeo.com/video/17192989

I Europaparlamentets och rådets rekomendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, är digital kompetens en av de 8 nyckelkompetenserna. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:SV:PDF  Varför belyses inte detta mer i den nya läroplanen? Det är ju trots allt 4 år sedan detta skrevs.

Skolverkets senaste nyhetsbrev har temat: IT i skolan. http://www.skolverket.se/content/2/c4/42/00/Nyhbrev1008temaIT.pdf