Connected Learning är en del av den mobila revolution som förändrar lärandet i det moderna samhället.


Connected Learning: The urgency and the promise from Connected Learning Alliance on Vimeo.

Connected Learning: The power of making learning relevant from Connected Learning Alliance on Vimeo.

Connected Learning: Interest, Peer Culture, Academics from Connected Learning Alliance on Vimeo.

Pedagogik i den digitaliserade skolan.


Detta är min reflektion på ett inlägg som Emil Jansson, IKT pedagog på Risbergska skolan i Örebro, gjort i gruppen IKT pedagoger på Facebook. Jag citerar:

”Skolorna jag jobbar på har nu kört 1-1 i 1 1/2 år med eleverna (lärarna börja några månader innan) och vi har haft olika former av kompetensutveckling som både jag, extern part och event/konferens/föreläsningar om IKT i undervisningen. Många verktyg/program/appar/webbtjänster har nämns och jag hör nu mer och mer från flera håll kommentarer som ungefär låter ”inga mer verktyg! låt oss jobba med de vi lärt oss”

Detta har fått mig att reflektera… är det så att IKT skolutveckling är så fokuserad i produkten och mindre pedagogiken/didaktiken/förhållningssättet att det till och med kan bromsa utvecklingen. Många föreläsningar/workshops jag har tagit del av både som deltagare men även vid sidan om nämns oftast pedagogiska exempel på tillämpning. Men jag funderar på om dessa glöms bort eller att app/verktyg/tjänst tar för stor plats som produkt och inte i tillämpning för pedagogerna. Jag vet inte…

jag frågar ofta mina kollegor när de går på kurs om vad de ”jobba med” och för ofta nämner de appar/verktyg osv. men sällan berättar hur de fick exempel på hur de skulle kunna använda de eller hur det skulle kunna hjälpa eleven i deras lärande i ett pedagogiskt sammanhang.

jag reflekterar högt här och som ni förstår så har jag en viss förvirring i mitt huvud…”

Jag känner så väl igen reflektionen och har full förståelse för problematiken. När jag arbetade som ansvarig för den digitala utvecklingen i Sjöbo skolor, satte vi upp vissa krav för att ge eleverna i en klass datorer. Detta var, att läraren skulle presentera en pedagogisk idé hur datorerna skulle användas i undervisningen. Detta fungerade väldigt väl och används fortfarande innan nya datorer slussas ut.

En annan faktor som är väldigt viktig i detta sammanhang, är att lärarna får den IT-kompetens de behöver för att förstå vad den digitala utvecklingen möjliggör i undervisningen. Detta sker inte genom att lära sig skriva i Google Dokument eller skapa presentationer i PowerPoint utan genom att förstå de digitala processerna som sker i det digitala lärandet. Därför är det viktigt att vara lyhörd för nya idéer och metoder som utvecklar pedagogik anpassad för det moderna lärandet. Tillgång till detta kan man få genom kollegor och möten med andra, men framförallt genom utbildning anpassad för digitaliseringsprocesserna i undervisningen.

Jag har tillsammans med Lernia, tagit fram en ansökan för en Yrkeshögskoleutbildning till IKT-pedagog som ger lärarna den digitala kompetens de behöver för att förändra sin pedagogik, samt kunskaper och metoder att använda för att maximera lärandet med hjälp av de digitala verktygen. Ansökan kommer att skickas in i september 2015 och om det blir godkänt kommer utbildningen att starta på distans 50% (halvfart) hösten 2016 i Malmö.

Ansökan är nu insänd och vi håller tummarna för att den ska bli antagen av Myndigheten för yrkeshögskolan. Svar får vi i slutet av januari 2016.

Tänk på det att det är inte tekniken utan pedagogiken och didaktiken som ger kunskapen till eleverna.

”– Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.”

Digital kompetens för framtidens behov. Skola 2.0


I tisdags den 14 oktober blev jag intervjuad av Miranda Karlsson på DigiExam, ett företag som tillhandahåller digitala prov.

Här kommer artikeln som Miranda skrivit, du hittar den också på DigiExam Blog, http://blog.digiexam.se/halla-gert-nilsson-inspirator-och-forelasare-digitalskola/

Hallå Gert Nilsson, inspiratör och föreläsare för Digitalskola.

Varför är det så viktigt att föra in digitala verktyg i skolan?
– Dagens samhälle kräver nästan det. Allt har digitaliserats, framför allt i näringslivet. Det blir därför ännu viktigare att få in den digitala kompetensen i skolan. Samhället kommer kräva det mer och mer i framtiden.

Gert Nilsson om digitala prov

Fotograf: Lars Olsson, Studie-och Yrkesvägledare i Sjöbo kommun

– Det är intressant att jämföra skolan med näringslivet. Näringslivet har verkligen gjort en total digitaliseringssväng. Det är konstigt att skolan inte hängt på den utvecklingen.

Berätta om Skola 2.0
– Det är ett koncept som menar att datorn är ett eminent verktyg, men det är just det. Ett verktyg! Lärandet kommer inte av sig självt. Pedagogiken samt didaktiken bakom digitalt användande måste få ta tid att växa fram.
– Vi vill utbilda lärare, skolledningar och alla annan personal som rör sig i skolan om de möjligheter som digitala verktyg för med sig. Vi diskuterar om hur själva lärandet i sig måste förändras.

“Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.”

Helt nya lärostilar har och kommer fortsätta växa fram tack vare den digitala tekniken. Man behöver exempelvis inte längre vara på plats för att ta del av undervisningen. Lärandet kan utvecklas utanför tid och rum, menar Gert Nilsson.
– Vi vet att alla lär sig olika. Det finns inte ett sätt som alla lär sig bäst på. Och ändå är den traditionella undervisningen en lärare som står framme vid tavlan och lär ut. Med hjälp av den digitala tekniken och lite innovationskraft kan det faktiskt se helt annorlunda ut.
– Någon kanske lär sig genom att lyssna och skriva av, en annan från bilder och en tredje genom videomaterial. Varför inte använda det då? Om man utnyttjar de möjligheter man har kan alla elever hitta det lärosätt som passar dem bäst!

Gert Nilsson har tyvärr märkt av den stora kunskapsklyftan som idag finns i digital teknik bland skolor. Det är de eldsjälar som verkligen har ett genuint intresse av nya lärosätt som tar till sig av tekniken. Resten hamnar efter.
– Det är synd med tanke på vilka ofantliga möjligheter digitala verktyg ger. Med det sagt, kan man inte bara fokusera på verktygen i sig. Det är hjälpmedel, men det är läraren som är det viktiga.
Gert Nilsson fortsätter att poängtera att man måste sats på fortbildningen inom den digitala tekniken, och att det är viktigt att omgivningen förstår det.
– Bara för att alla lärare har tillgång till digitala hjälpmedel, kan de automatiskt inte hur de på bästa sätt ska använda dem i undervisningen.

Det är i det skedet Gert Nilson menar att han kommer in. Han åker gärna ut till skolor, kommuner och landsting för att föreläsa, tipsa och coacha.

“Mitt råd till alla skolor är att de bör digitalisera mera”

Vilken är den vanligaste frågan du brukar få när du är ute och föreläser?
– Det är väldigt olika, men alla vill veta mer om molntjänster. Sen är det även många frågor kring Google, vad kan vi utnyttja och vad får/får man inte användas sig av etc. Det frågar i alla fall de som är insatta. De andra frågar faktiskt inte så mycket. Där blir det extra tydligt vilka som gått i bräschen och de som hamnat efter. Jag kan känna att det finns ett kompetenshöjande behov av digitalkunskap.

Vad vill du åstadkomma med dina föreläsningar?
– Jag vill att insikten om att lärandet kan förändras med digitala verktyg ska spridas. Man kan optimera, effektivisera och göra sin undervisning oerhört mer intressant. Digitala verktyg kan få eleverna att engagera sig mer, komma mer förberedda till lektionen och helt enkelt bli mer delaktiga i sitt lärande. Det finns även forskning som stödjer detta.
– Jag tycker överlag att de flesta lärare är och vill vara väldigt driftiga. Men det är inte alltid man har rätt resurser. Och ibland är det tvärt om, att resurserna finns men används helt fel. Det vill jag ändra på.

Hur ser du på digitala prov?
– Jag är väldigt förvånad över att de nationella proven inte görs digitalt. Det kan jag inte förstå. Själv tror jag att det skulle underlätta, och om man dessutom införde en centraliserad rättning skulle det bli ännu bättre. Man kan ju tycka att det borde finnas ett generellt mätinstrument.

Gert Nilssons råd till alla skolor är att de bör digitalisera mera, men absolut inte glömma fortbildningen!
– Ofta behövs det göras en mental kullerbytta. Detta kan inte göras endast på egen hand. Man måste få hjälp på traven, och då inte bara av andra lärare. Pedagogen måste förstå processen och använda digitala samt analoga metoder simultant. Först då kommer man åt det djupa lärandet.

– Vi kan köpa in hur mycket digitala verktyg som helst utan att det blir någon som helst effekt i lärandet. Om inte själva lärandet och den digitala kompetensen förändras och höjs. Då kan vi skapa världens bästa skola!

Miranda Karlsson

Fakta
Gert Nilsson jobbar med IT i skolan. Han hjälper även skolor att hitta nya vägar och vidareutveckla sin digitala kompetens. Detta görs genom inspirerande föredrag, workshops och fortbildningar.

Pedagogisk utveckling för ett modernt lärande. Skola 2.0


Med modern pedagogik anpassad för det digitaliserade samhälle som vi lever i skapar vi nu lektioner och lärande anpassade till det 21:a århundradets krav på utbildning.

Enligt läroplanen för grundskolan ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Motsvarande läroplansmål finns även för gymnasieskolan. Detta innebär att eleverna ska erhålla den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle.” citat från Digitaliseringskommissionen.

2.0 Framtidens klassrum

Digitala verktyg som datorer, smartphones och surfplattor bryter ned de fysiska väggarna och bjuder in all världens kunskap i klassrummet. Skolledare, pedagoger, politiker och andra vuxna i skolans värld måste ha kunskap om hur kommunikationen förändrar pedagogik, metodik och didaktik. Vi tar er med på en resa in i framtiden med Skola 2.0 som verktyg.

Skola 2.0 kurs – framtidens klassrum

Res in i framtiden och upptäck de möjligheter som den digitala världen ger! Kursen Skola 2.0 ger dig verktyg och metoder för att använda de digitala och analoga kunskapskällorna för att skapa nya lärprocesser. Pedagogik och metodik som engagerar elever med olika behov och inlärningsstilar.

Möt eleverna på deras arena

Sociala medier i undervisningen. Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, LinkedIn, Google+, Dayviews… De sociala nätverken är många. Var finns du? Och var finns dina elever? Använd dem i din undervisning och möt eleverna i deras huvudsakliga kommunikationsverktyg. Lär dig hur Facebook kan användas proaktivt i undervisningen.

Den digitala pedagogiken

Flipped classroom tar in de digitala kunskapskällorna och låter eleverna arbeta individanpassat med analyser och webben är deras bas. Det spelifierade lärandet lånar drag från datorspel till triggande utmaningar eller tävlingar. I det entreprenöriella lärandet används och skapas nya kunskaper för att ta initiativ, bli mer nyfiken och kreativ.

Den kommunikativa skolan

Vad är Webb 2.0 och hur kan det användas i undervisningen? Integrera text, bild, foto och form för att skapa budskap om idéer, åsikter och värderingar. Bloggar, wiki och Twitter innebär möjlighet att samarbeta, diskutera och debattera i offentligheten inför både kompisar och alla andra.

Det virtuella klassrummet

Med Skype, Google Hangouts och annan teknik kan du skapa digitala mötesplatser med video, chat och andra strömmande media. Och i molnet kan du med Google (Apps) och Microsoft (Office 365) hantera dokument, kalkyler, presentationer och lagring. Samtidigt innebär snabb delning av information utmaningar. Hur kan vi hantera de digitala källorna vad gäller etik och källkritik?

Målgrupp Pedagoger och skolpersonal som vill lära sig hur de digitala verktygen och digitala media kan förändra och förbättra lärandet. För grund- och gymnasieskolan.

Förkunskaper Grundläggande dator- och IT-kunskaper

Antal tillfällen Fyra halvdagar alternativt skräddarsytt upplägg

Pris 2 450 kronor per deltagare eller enligt offert.

Kontakta mig för mer information.

Många av kurserna går att få som hybrid distans kurs.

Det moderna lärandet i det 21:a århundradet.


Enligt de senaste PISA undersökningarna har kunskapen hos de svenska eleverna dalat de senaste åren. Från att ha varit högt upp i rankingen återfinns nu Sverige under OECD-genomsnittet. Många står frågande och undrar, hur kunde det bli så här. Jag kommer inte att spekulera i hur eller varför det blev så här. Det som gäller nu, är att se framåt och hitta lösningar och inte gräva ner sig i det som varit.

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, togs in i skollagens första kapitel, femte paragrafen, år 2010. Du kan läsa mer HÄR. Men ibland har forskningen inte riktigt hängt med och det saknas studier på hur många av de moderna metoderna och teorierna fungerar i praktiken och då framförallt de där datorer och digitala verktyg är inblandade i lärandet. Därför måste lärare få lov att testa metoder och teorier som skapats för det digitala lärandet där andra har haft framgång, fast det inte finns stöd i forskningen för dessa ännu, annars kommer innovationer och nytänkande att total haverera och skolan stagnera.

Redan när jag gick i skolan för en herrans massa år sedan, var skoltrötthet vanligt när man nådde högstadiet och blev ännu mer påtagligt i gymnasiet. På den tiden var det inte nödvändigt att högskoleutbilda sig för att få ett bra arbete och det innebar att många började jobba direkt efter 9:an eller gymnasiet. Skoltröttheten berodde mycket på tristessen som fanns i skolan och skolmiljön och att vissa lärare inte var tillräckligt engagerade och lektionerna tråkiga. Jag tror att det är likadant nu, men nu finns fler verktyg som visar att resultatet i skolan inte blir som förväntat än vad det fanns på min tid. Ska man nu också plussa på med ytterligare fler obligatoriska år, så tror jag att det blir ännu tuffare för eleverna att engagera och intressera sig för skolarbetet om inte något radikalt förändras i pedagogiken och gör det intressant, spännande och engagerande genom hela skoltiden. Det ska inte bara vara roligt när man går i de tidiga åldrarna, utan engagemanget ska finnas där hela tiden och eleverna ska känna entusiasm även i högstadiet och gymnasiet om vi ska kunna förverkliga vår idé om ”världens bästa skola”.

Den digitala teknik och de nya pedagogiska metoder som nu skapas för och i den moderna skolan kan bli den framgångsfaktor som vi väntat så länge på om det görs på rätt sätt. Vi kan köpa in hur mycket datorer och teknisk utrustning till skolan utan att det blir någon som helst effekt i lärandet om inte själva lärandet förändras och den digitala kompetensen hos lärarna höjs. Det finns nya metoder som har visat sig vara effektiva för inlärningsprocessen, men då behövs fortbildning för pedagogerna och en förändrad struktur i skolans processer. Med ett nytänk för det moderna lärandet i det 21:a århundradet och en progressiv skolledning föds framgång.

Med metoder som spelifierat lärande, blended learning, flippat klassrum, entreprenöriellt och kollaborativt lärande kan pedagogerna ta steget in i det 21:a århundradets lärande.

Vill ni vara med på den spännande resan in i framtidens lärande, så stig på tåget nu och ta del av all den kunskap som finns bara ett klick bort.

Connected learning eller sammankopplat lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt anpassat för vår ständigt föränderliga värld. Det gör lärandet relevant för alla, kopplat till det verkliga livet, arbetet, och till verkligheten i den digitala tidsåldern, där efterfrågan på lärande aldrig slutar. 

Nyfiken på hur modern pedagogik och digitala verktyg förändrar lärandet med Connected Learning? Boka en föreläsning till din skola Här.

mickekring.se – Hjälp! Nån har hackat mitt Twitter!


See on Scoop.itDigitala verktyg för lärandet. En skola i förändring.

 

Får du konstiga meddelanden adresserat till dig på TWITTER? Då försöker kanske någon kapa ditt konto. Micke Kring har gjort en lathund som du kan läsa om du tror att någon försöker komma åt eller någon har kommit åt ditt twitter konto. Även alla ni som inte har drabbats bör läsa så att ni ser hur det kan se ut!! Skicka detta vidare så att alla varnas!! Det kan finnas allvarligt uppsåt bakom detta. Du skriver ju in ditt lösenord och du kanske använder samma vid andra inloggningar på Internet, kanske till och med på din bank.

See on www.mickekring.se